Jurand Drop

Jurand Drop

Podsekretarz stanu. Ministerstwo Finansów

Nadzoruje departamenty Polityki Makroekonomicznej, Długu Publicznego, Rozwoju Rynków Finansowych oraz Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości. Jest członkiem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, reprezentuje Ministra Finansów w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Pełni również funkcję Głównego Rzecznika Dyscypliny Wydatków Publicznych.

Jurand Drop jest ekonomistą, urzędnikiem publicznym i wykładowcą akademickim. Ukończył Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, ze specjalizacją Studia Europejskie. W trakcie studiów odbył staż w Narodowym Banku Polskim. Obronił pracę magisterską nt. teorii optymalnego obszaru walutowego w perspektywie Europejskiej Unii Walutowej.

W latach 1999-2005 pracował jako asystent w Katedrze Makroekonomii AE, gdzie wykładał makroekonomię, ekonomię matematyczną i europejską unię walutową. Wykładał także na kilku prywatnych uczelniach ekonomicznych.

W 2003 zdał egzamin na urzędnika europejskiego. Od 2005 r. do 2008 r. pracował jako ekonomista w Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie zajmował się programem rozwoju cyfryzacji i2010, programem reform gospodarczych Strategia Lizbońska, oraz analizami ekonomicznymi w Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Uczestniczył w negocjacjach między Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE w zakresie reform gospodarczych oraz tworzenia programów w polityce spójności, w tym polskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Po powrocie do Polski, w latach 2009-2011 był zatrudniony w MSWiA w Warszawie, gdzie pełnił funkcję naczelnika Wydziału ds. Strategii i Koordynacji Programów Krajowych w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym zadaniem, które realizował, było przełożenie reform zawartych w programie i2010 do praktyki polskiej administracji. Współpracował z ministerstwami, administracją samorządową, a także z interesariuszami z sektorów telekomunikacji i IT.

W 2011 r. objął stanowisko radcy ds. analiz ekonomicznych w Zespole Ambasadora w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej (SPRP) w Brukseli, gdzie reprezentował Polskę m.in. w Grupie Zadaniowej ds. Grecji, zajmującej się rozwiązywaniem kryzysu fiskalnego w tym kraju. Następnie w latach 2012-2015 pełnił funkcje radcy ds. społeczeństwa informacyjnego, pracując jako przedstawiciel Polski w grupach roboczych Rady wypracowujących akty prawne z zakresu cyfryzacji, telekomunikacji, usług pocztowych, a także cyberbezpieczeństwa, a okresowo także ochrony danych osobowych oraz sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego.

Po zakończeniu pracy w SPRP w 2015 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialnym za politykę cyfryzacji, telekomunikację, cyberbezpieczeństwo i administrację elektroniczną. Reprezentował Ministra Cyfryzacji i Administracji w Komitecie RM ds. Cyfryzacji oraz w Komitecie ds. Europejskich.

W latach 2020-2023 r. pełnił funkcje koordynatora krajowego ds. Finlandii, Litwy i Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Telekomunikacyjnych, Treści i Technologii w Komisji Europejskiej w Brukseli. Odpowiadał m.in. za wspieranie tych trzech krajów w polityce telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa, zielonych technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wdrażanie w przedsiębiorstwach. Uczestniczył w procesie tworzenia reform ekonomicznych, w tym w negocjacjach dot. Krajowych Programów Odbudowy oraz przewidzianych przez nie implementacji celów i kamieni milowych, a także w procedurze Semestru Europejskiego.

W 2023 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.