Agnieszka Surmacka

Agnieszka Surmacka

Prezes Zarządu PKO Finat

Z rynkiem kapitałowym związana od ponad 20 lat. W 1999 roku rozpoczęła pracę w PTE „DOM” S.A., gdzie uczestniczyła m.in. w projekcie związanym z uruchomieniem działalności powszechnego towarzystwa emerytalnego. W tym czasie brała aktywny udział w pracach Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych współuczestnicząc w procesie opiniowania regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.

W grudniu 2002 r. związała się z Pekao Financial Services Sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję koordynatora zespołu radców prawnych, była odpowiedzialna za działania prawne w związku z przygotowaniem Spółki do obsługi funduszy inwestycyjnych w zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz koordynację działań prawnych związanych z uruchomieniem obsługi funduszu zagranicznego. Od 2006 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Obsługi Prawnej i Nadzoru, odpowiadając za nadzór i koordynację obsługi prawnej, a także zapewnienie zgodności działań Spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W marcu 2010 została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Finat.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł radcy prawnego i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów uzyskując tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.