XVII Forum Funduszy. Klient w roli głównej.

21-22 czerwca 2023 r. w Kazimierzu Dolnym

Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą

Wydarzenie stacjonarne

XVII Forum Funduszy. Klient w roli głównej.

Forum Funduszy jest corocznym flagowym wydarzeniem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. To platforma spotkań i dialogu na rzecz współpracy dla długofalowego i zrównoważonego rozwoju tego sektora, dla czołowych przedstawicieli rynku zarządzania aktywami, reprezentowanych przez członków zarządów oraz dla wyższej kadry zarządzającej, otoczenia biznesowego oraz organów regulacyjnych, jak i niezależnych ekspertów.

Celem Forum Funduszy jest zapewnienie uczestnikom najświeższych informacji i danych branżowych na wysokim poziomie, na styku sektora publicznego, prywatnego i wielostronnego oraz prognoz, tak aby mogli skuteczniej kształtować modele biznesowe, ofertę produktową i politykę instytucji wzajemnego inwestowania w Polsce w krótko - i długofalowej perspektywie.

Od 2022 roku Forum Funduszy odbywa się w dwudniowej, wyjazdowej formie. Tworzy w ten sposób szerszą przestrzeń do podejmowania nie tylko aktualnych, ale również ponadczasowych tematów, pozwala na głębszą refleksję nad przyszłością branży i wymianę inspirujących opinii oraz doświadczeń, sprzyja tworzeniu rozwiązań i nowych strategii, a także wzmacnianiu relacji i ducha współpracy.

XVII Forum Funduszy w czerwcu 2023 roku będzie edycją wyjątkową, podczas której chcemy uczcić 25-lecie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, samorządu funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Ustawę o funduszach inwestycyjnych uchwalono w 1997 r.  Fundusze uzyskały wówczas osobowość prawną. Na koniec 1997 roku w Polsce działało już dziesięć towarzystw, które zarządzały 30. różnymi funduszami inwestycyjnymi. Na giełdzie panowała dobra koniunktura i duży optymizm wśród inwestorów. W roku 1997 wartość aktywów funduszy wzrosła o niemal 40%, a liczba funduszy wzrosła czterokrotnie. W kolejnym roku fundusze powiernicze powoli znikały z rynku przekształcając się w fundusze inwestycyjne. Rozpoczęła się nowa era w działalności TFI. Powstała potrzeba stworzenia reprezentacji towarzystw, działalność rozpoczęło wówczas Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (STFI), którego następczynią jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (od 2004 r.).

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 92% całego rynku. Do IZFiA należą również z głosem doradczym podmioty świadczące profesjonalne i kompleksowe usługi dla polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Są to liderzy rynku w tym zakresie. W ostatnim okresie  do IZFiA przystąpił również Związek Niezależnych Instytucji Finansowych, zrzeszający osiem podmiotów zajmujących się między innymi dystrybucją funduszy inwestycyjnych.

Na XVII Forum Funduszy spojrzymy więc na chwilę wstecz, aby zadać pytania ważne dla naszej przyszłości. Jak zmieniał się rynek w tym czasie? Czy nadzieje pokładane przy wprowadzeniu na rynek kapitałowy nowych produktów w postaci funduszy, dawniej powierniczych, spełniły się? Jak sektor wygląda dzisiaj? Co należałoby zrobić, aby branża funduszy w Polsce dynamicznie szła w kierunku wskaźników europejskich? Jak wzmacniać jej rolę nie tylko na rynku kapitałowym i w gospodarce, ale przede wszystkim w społecznym życiu naszego kraju?  

Branżę tworzą ludzie pracujący w firmach i instytucjach, ale jej przyszłość zależy od klientów. Dlatego na najbliższym Forum postawimy klienta w roli głównej.

Do konferencji pozostało:

Relacja z poprzeniej edycji

Dlaczego warto?

Tworzymy i kultywujemy w imieniu naszych członków przyjazny ekosystem współpracy otwarty na głos rynku i oparty na zrozumieniu wymaganych ram regulacyjnych.

Usłyszysz informacje regulacyjne z pierwszej ręki

Poznasz perspektywy rynku

Spotkasz ekspertów, praktyków i decydentów

Posłuchasz debat o kluczowych wyzwaniach

Program konferencji
21.06.2023
10:00

Otwarcie i powitanie

10:15

Ministerstwo Finansów. Wystąpienie

10:30

Fireside chat: Gospodarki w ogniu zmian

11:00

Potrzeba stabilności w niestabilnym świecie

 

Rosyjska wojna w Ukrainie, inflacja, kryzys kosztowy, zawirowania na rynkach energii, rosnące stopy procentowe, echa pandemii i wielka niepewność polityczna – tak wkroczyliśmy w rok 2023. Tymczasem to, co doceniają i czego poszukują rynki finansowe oraz klienci jest właśnie stabilność. Czy możemy na nią liczyć w bliższej i dalszej perspektywie? Jakie niespodzianki mogą zachwiać rynkami finansowymi w Polsce, Europie i na świecie? Jak mocny wpływ mają dziś na rynek inwestycyjny zmiany zachodzące na scenie politycznej?

12:00

Przerwa kawowa

12:15

UWAGA! Informacja reklamowa. Jak zarządzać oczekiwaniami klientów funduszy inwestycyjnych?

 

Regulacje i działania nadzorcze ze strony KNF, UOKiK czy Rzecznika Finansowego mają na celu wzmacnianie zaufania do instytucji finansowych i eliminowanie działań, które mogą to zaufanie zaprzepaścić, narazić klientów na złe decyzje inwestycyjne, a w konsekwencji na straty finansowe. Na ile sposób komunikacji TFI wzmacnia, a na ile przerywa więzy relacji z klientem? Na ile TFI są skuteczne w eliminowaniu potencjalnych nieuczciwych praktyk? Kiedy społeczeństwo ufa instytucji? Jak komunikować ofertę funduszy i jak komunikować się z klientem TFI?

13:00

Lunch

14:00

Globalne strategie inwestycyjne i trendy konsumenckie. Jak się inwestuje na świecie?

 

Debata z udziałem zagranicznych zarządzających o strategiach realizowanych na rynkach zagranicznych, o zachowaniu klientów i trendach, które doganiają polski rynek. Czy dogonią? Na ile jesteśmy podobnym, a na ile różnym społeczeństwem? W jakim kierunku zmierzają strategie sprzedażowe? Jak technologia wspiera aktywność klientów funduszy inwestycyjnych za granicą? Jak buduje się kultura inwestowania na innych rynkach? Jakie rady dla polskiego rynku mają zagraniczni zarządzający?

14:45

Hamulce i impulsy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych

 

Najważniejszym wydarzeniem, na który branża ostatnio kieruje swoją uwagę jest Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, który ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Zaproponowane zmiany mają za zadanie dokonać przekrojowej i kompleksowej nowelizacji ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego i wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na tym rynku. Na ile będą impulsem, a na ile hamulcowym dla rynku? Jak pobudzać konkurencyjność i uwalniać potencjał regulowanego sektora?

15:30

Przerwa kawowa

15:45

Debata oksfordzka „Zarządzanie indeksowe będzie dominującym sposobem inwestowania za 5 lat”

 

Analizy pokazują, że dzisiaj nawet 50 proc. aktywów inwestowanych na świecie przez inwestorów jest lokowane w fundusze indeksowe. Czy zatem i do nas dociera jeden z kluczowych obecnie globalnych trendów, jakim jest wzrost znaczenia tego sposobu inwestowania i czy się w najbliższych latach rozwinie?

17:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Występ Gwiazdy Wieczoru

20:00

Uroczysta kolacja i impreza taneczna

Organizator
logotyp Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. 

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią około 90 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

logotyp Ministerstwa Finansów

XVI Forum Funduszy

Uzyskało wyróżnienie honorowe w postaci Patronatu Ministerstwa Finansów.

Partnerzy strategiczni - XVI Forum Funduszy
Partnerzy główni - XVI Forum Funduszy
Partnerzy - XVI Forum Funduszy
Partner technologiczny - XVI Forum Funduszy
Patroni - XVI Forum Funduszy
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Patroni medialni - XVI Forum Funduszy